Interešu izglītības pulciņi

Aicinām iepazīties ar Interešu izglītības centra “Lielvārdi” 2018./2019. mācību gada pulciņu piedāvājumu, abonementa maksas kārtību un iekšējās kārtības noteikumiem.

Pieteikšanās uz 2019./2020. mācību gada pulciņiem tiks izsludināta augusta otrajā pusē!

Iekšējās kārtības noteikumi

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pulciņu darbību, esam izstrādājuši detalizētus iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem pirms pulciņa pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāiepazīstas un kuriem ir jāpiekrīt gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 

Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)

Tehniskā jaunrade     (3.-12. klase)                             JAUNUMS!

Daudzpusīgs pulciņš, kurā skolēni apgūs iemaņas darbā ar kartonu, saplāksni, koku un citiem materiāliem, kā arī apgūs pamatzināšanas elektronikā un 3D modelēšanā, lai pēc tam šīs prasmes liktu kopā un radītu dažādus interesantus projektu darbus. Šajā pulciņā noteikti būs nepieciešama pacietība un vēlme mācīties jaunas un ikdienā noderīgas lietas! Nodarbības vadīs pedagogi Edgars Gribusts, Andris Gribusts, Jānis Lūsis

Otrdienas, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu darbnīca ] Maksa - 24 EUR mēnesī

Mēroga modelēšana     (3.-12. klase)                         JAUNUMS!

Modelēšanas pulciņā skolēniem būs iespēja apgūt praktiskās zināšanas par to, kas ir diorāmas jeb stenda modeļi, maketi un kā tos izgatavo, pielietojot visdažādākos materiālus, piemēram, smiltis, skaidas, krūmu zarus, sūnas, putuplastu, papīru utt. Mēroga modelisms attīsta mikro-motoriku, radošo domāšanu, iztēli, plānošanu, secīgu un sistemātisku pieeju. Modeļa radīšanas process attīsta zināšanas vairākās zinātnēs – matemātika, ķīmija, fizika, vēsture, zīmēšana. Nodarbības vadīs pedagogs Edgars Gribusts

Pirmdienas, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu darbnīca ] Maksa - 24 EUR mēnesī

Arduino Robotika     (4.-9. klase)                                  JAUNUMS!

Pulciņš skolēniem ar priekšzināšanām programmēšanā. Skolēni apgūs zināšanas par Arduino platformu un dažādiem elektronikas elementiem - vadiem, slēdžiem, motoriem, sensoriem, kas izmantojami savienojumā ar Arduino mikrokontrolieri. Un, lai visu iepriekšminēto varētu vadīt un kontrolēt, būs jāapgūst arī programmēšana C/C++ valodā. Rezultātā skolēni varēs iemācīties izveidot dažādus elektronikas un robotikas projektus, kurus ir iespējams praktiski pielietot arī ikdienā. Nodarbības vadīs pedagogs Jānis Lūsis

Ceturtdienas, 16:20 - 17:50 [ Lielvārdu mācību klase ]

Vizuālās Tehnoloģijas 2     (4.-7. klase)                            

Pulciņš skolēniem ar priekšzināšanām. Sākuma posmā atkārtosim un padziļināsim zināšanas darbā ar rastra un vektoru grafiku. Turpinājumā izmēģināsim dažādas tehnikas kustīgu attēlu jeb animāciju veidošanā un apgūsim pamata zināšanas video failu izveidē un apstrādē.
Nodarbības vadīs pedagoģe Laila Dambīte

Piektdienas, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu darbnīca ] Maksa - 24 EUR mēnesī

Jaunie programmētāji     (3.-6. klase)                            

Apgūstot programmēšanu, bērni kļūst par savas pasaules veidotājiem – arhitektiem, filozofiem, vadītājiem un, galvenais, radošām personībām. Nodarbībās skolēni caur Scratch vizuālās programmēšanas platformu iepazīst mūsdienu tehnoloģijas, attīsta loģisko un kritisko domāšanu. Nodarbības vadīs pedagogs Jānis Lūsis

Pirmdienas, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu mācību klase ] Maksa - 24 EUR mēnesī

LEGO Mehānika     (2.-6. klase)                            

Izmantojot specializētus LEGO konstruktoru komplektus, bērni darbojoties individuāli un pāros pakāpeniski apgūs dažādu mehānismu darbības principus. Šis pulciņš nav domāts kā vienkārša rotaļāšanās ar LEGO klucīšiem, bet gan nopietns darbs pie savu zināšanu, loģiskās domāšanas un konstruēšanas spēju attīstīšanas! Nodarbības vadīs pedagogs Jānis Lūsis

Piektdienas, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu mācību klase ] Maksa - 24 EUR mēnesī

LEGO Robotika     (3.-8. klase)                            

Robots pats no sevis neko nepaveic – tieši cilvēks ir tas, kurš to izdomā, uzkonstruē, izveido un liek paveikt konkrētas vēlamās darbības. Apgūsim LEGO NXT robotu uzbūves, darbības un programmēšanas pamatprincipus un pildīsim dažādus āķīgus uzdevumus, kuru atrisināšanai nepieciešama iztēle, attapība un loģiskā domāšana. Nodarbības vadīs pedagogs Jānis Lūsis

Otrdienas, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu mācību klase ] Maksa - 24 EUR mēnesī

Mākslas Pētnieki     (6 līdz 10 gadi)                JAUNUMS! 

Izzinošās mākslas nodarbībās kopā dosimies ceļojumā cauri tūkstošus gadu senajai mākslas vēsturei! 
Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai prasmes kādā no mākslas veidiem!
Nodarbības vadīs mākslas terapeite Linda Zunde.

Nodarbībās nelielās grupās:

  • kā mākslinieki radošajā darbībā iepazīsim un izmēģināsim dažādus mākslas stilus, materiālus un tehnikas;
  • iejutīsimies mākslas kritiķu lomā, tuvplānā pētot mākslas darbus;
  • kā vēsturnieki caur mākslu iepazīsim dažādus laikmetus.

Otrdiena, 15:30 - 17:00 [ Mārītes Montesori Mājas Montesori kabinets ] Maksa - 30 EUR mēnesī

Spēlēsim skolu      (5, 6 un 7 gadi)                           

Montesori vidē iepazīsim dabas zinību pamatus - domāsim par Saules sistēmu un mūsu planētu Zemi, tās kontinentiem, okeāniem, salām, ezeriem. jūras šaurumiem un zemes strēlēm. Pētīsim, kas ir Mēness un kāpēc mainās gadalaiki. Bagātināsim vārdu krājumu, apgūsim rakstīšanas un lasīšanas prasmes. Klausīsimies valodas zemes pasaku. Skaitīsim un rēķināsim līdz 1000. Mācīsimies patstāvību, koncentrēšanos, pacietību, gribu un loģiku, kas ir tik svarīgi uzsākot skolas gaitas. Attīstīsim pozitīvu attieksmi pret sevi, citiem cilvēkiem un apkārtējo vidi. Izkopsim prasmi klausīties, vērot, iedvesmoties un līdzpārdzīvot. Mācīsimies mācīties.
Nodarbības vadīs pedagoģe Rudīte Voloha

Otrdiena, 16:00 - 17:30 [ Mārītes Montesori Mājas Montesori kabinets ] Maksa - 24 EUR mēnesī

Montesori attīstošās nodarbības MATEMĀTIKĀ     
(1.-4. klase)   

Nodarbības paredzētas bērniem, kam matemātika sagādā grūtības. Apgūsim matemātiku Montesori vidē. Kopā domāsim kā vieglāk saskaitīt un atņemt. Kopā rēķināsim teksta uzdevumus. Skatīsimies kā interesantāk var reizināt un dalīt. Sensori iepazīsim daļas un daļskaitļus. Zīmēsim, locīsim un pētīsim ģeometriskās figūras. Darīsim visu, lai matemātika mums rada prieku!
Nodarbības vadīs pedagoģe Rudīte Voloha

Trešdiena, 16:15 - 17:15 [ Mārītes Montesori Mājas Montesori kabinets ] Maksa - 24 EUR mēnesī

Maksa par dalību pulciņos

Abonementa maksa

2018./19. mācību gadā stājušās spēkā izmaiņas Interešu izglītības centra “Lielvārdi” nodarbību apmaksas kārtībā! Lai turpinātu nodrošināt šo nodarbību klāstu esošajā cenu līmenī, pārejam uz abonementa maksas principu, kā tas ir citās novada interešu izglītības iestādēs. Turpmāk audzēknim dalības maksa tiks noteikta par mēnesi neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita. Maksa par pulciņu nodarbībām norādīta pie katra konkrētā pulciņa. Nodarbībām nepieciešamo materiālu izmaksas iekļautas dalības maksā!

Nodarbību skaits

Nodarbību skaits mēnesī var variēt atkarībā no svētku dienām, brīvlaikiem u.c. apstākļiem, taču mācību gada griezumā tas izlīdzinās, un mēs katram skolēnam nodrošināsim vismaz 33 nodarbības. (Ja nodarbība nenotiek, piemēram, pedagoga prombūtnes dēļ, tad abonementa maksa tiek atbilstoši samazināta.)

Ilgstošas audzēkņa slimošanas gadījumā (vismaz 4 nodarbības pēc kārtas, uzrādot ārsta zīmi) par atlaidi abonementa maksai jāvienojas ar IIC “Lielvārdi” vadību.

Ziņošana par kavējumiem

Lai arī turpmāk laicīgs paziņojums par nodarbības kavējumu vairs nesamazinās mēneša abonementa maksu, tomēr aicinām arī turpmāk savlaicīgi ziņot pedagogiem par neierašanos uz nodarbībām. Tas ir svarīgi, lai kvalitatīvi sagatavotos darbam. Paldies tiem audzēkņu vecākiem, kas to ievēroja arī līdz šim!

Pašvaldības līdzfinansējums

Šobrīd norisinās sarunas ar Lielvārdes novada pašvaldību par līdzfinansējuma piesaisti. Ja viss izdosies sekmīgi, tad, pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam, Lielvārdes novada izglītības iestāžu audzēkņiem maksājums par pulciņa apmeklējumu būs 14 eiro mēnesī.

Līdzfinansējums nebūs pieejams šādiem pulciņiem:

  • Mākslas Pētnieki
  • Spēlēsim skolu
  • Montesori attīstošās nodarbības Matemātikā

Atlaides

Ja vienā pulciņā piedalās vairāki vienas ģimenes bērni, katra nākamā bērna abonementa maksai tiek piemērota 10% atlaide.

Nodokļu atlaide Visas IIC “Lielvārdi’ interešu izglītības nodarbību programmas ir licencētas, tāpēc vecāki var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā par attaisnotajiem izdevumiem, iesniedzot VID maksājumus apliecinošus dokumentus. Šis nosacījums nav attiecināms uz Logopēdijas, Mākslas un Mūzikas terapijas nodarbībām, kas nav klasificējamas kā interešu izglītība.

Plānotie brīvlaiki

2018./19. mācību gadā IIC “Lielvārdi” brīvlaiki paredzēti sekojošos datumos:

  • Rudens brīvlaiks 22. - 26. oktobris
  • Ziemas brīvlaiks 24. decembris - 4. janvāris
  • Pavasara brīvlaiks 11. - 15. marts

Pieteikšanās uz 2019./2020. mācību gada pulciņiem tiks izsludināta augusta otrajā pusē!


 .